obrączki


§1 WSTĘP

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady korzystania, działania portalu społecznościowego, funkcjonującego pod adresem http://pomorskiewesela.pl oraz świadczenia Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności PomorskieWesela.pl jako podmiotu zarządzającego i administrującego Portal.

Ochronie prawnej podlega wygląd graficzny, logo, nazwa Portalu, elementy grafiki, oprogramowanie, baza danych i znajdujące się w niej dane, znaki towarowe.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na zasadach obowiązujących w zaakceptowanym przez niego Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy w ciągu 7 dni od ukazania się zmodyfikowanego Regulaminu, uważa się , że Użytkownik zgadza się z postanowieniami zmodyfikowanego Regulaminu, który wszedł w życie w określonym terminie.§2 DEFINICJE

PW – Portal PomorskieWesela.pl, którego właścicielem jest Mateusz Gendera, zamieszkały ul. Wrocławska 1/2, 63-800 Gostyń, posługujący się adresem biuro@pomorskiewesela.pl;

Użytkownik – oznacza zwykłego Użytkownika korzystającego z Portalu. Użytkownikami mogą być osoby prawne, pełnoletnie osoby fizyczne, osoby niepełnoletnie, które otrzymały zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na korzystanie z Portalu, podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne;

Osoba – Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają zdolność prawną;

Portal, Serwis, Platforma – platforma internetowa PomorskieWesela.pl, należąca do PW, umieszczona pod adresem www.pomorskiewesela.pl, www.pomorskiewesela.com wraz ze wszystkimi odsyłaczami(aliasami) do niego, w ramach którego PW świadczy Usługi;

Usługi – Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez PW na rzecz Użytkownika;

Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów i wizerunku przedsiębiorcy;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a PW z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej Regulaminu;

Baza Informacji – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są zbierane i przetwarzane w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez PW;

Dane – treści, informacje, wpisy, komentarze, opinie, zdjęcia, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

Dane Osobowe – zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez PW w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu PomorskieWesela.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

Konto – udostępnione przez PW Użytkownikowi miejsce, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach przetwarzania Danych w ramach jego Konta;

Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Jeden raz zarejestrowany Login nie ulega zmianie;

Adres e-mail – adres (ciąg znaków) w systemie informatycznym, za pomocą którego możliwe jest porozumiewanie się wykorzystując pocztę elektroniczną;

Prywatna Wiadomość – Usługa dostępna dla Użytkowników, służąca komunikacji wewnątrz Serwisu, służąca wyświetleniu informacji na ekranie;

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz PW;

Administrator – osoba zarządzająca Serwisem, odpowiadająca za porządek i poprawne działanie Serwisu.

Zaufana Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Administratorów za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazująca treści, które potencjalnie mogą naruszać polskie prawo. Zaufana Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje potrzebne do zlokalizowania treści przez PW (np. adres URL). Za zaufaną wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych;

Spam – niechciane lub niepotrzebne informacje elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Prywatnych Wiadomości, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził wcześniejszej zgody;

Baza Danych – Zbiór danych, zebranych zgodnie z określonymi regułami, dostępnych indywidualnie, także za pomocą środków elektronicznych, zawierający dane firm, instytucji i osób prywatnych (Użytkowników Portalu), zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym w Polityce Bezpieczeństwa;

Wyszukiwarka – to program ułatwiający wyszukanie informacji wewnątrz Serwisu i wyświetlenie danych zawartych w Bazie Danych, do której prawa przysługują PW;§3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Prowadzenie przez PW Serwisu obejmuje przede wszystkim:

- stworzenie platformy komunikacyjnej m.in. poprzez prowadzenie przez PW Bazy Kont, umożliwiającej tworzenie społeczności między Użytkownikami

- promowanie firm z branży ślubno – weselnej

- pomoc Użytkownikom w zorganizowaniu wesela dzięki udostępnieniu odpowiednich narzędzi organizacyjnych

2. Użytkownik powinien posiadać dostęp do sieci Internet.

3. Powinien posiadać aktualną wersję z jednej z przeglądarek: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome.

4. Użytkownik musi posiadać zainstalowane dodatki Java, Flash, a także powinien mieć włączoną obsługę Cookiem (ciasteczek) jak i skryptów JavaScript.

5. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

6. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flasblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, gdyż niektóre funkcje Portalu opierają się na podobnych skryptach co reklamowe.

7. Użytkownik korzystający z Portalu, powinien mieć świadomość, że wszystkie materiały, zdjęcia, dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą mieć charakter jawny, podany do wiadomości publicznej.§4 OGÓLNE POSTANOWIENIA

1. Użytkownik akceptujący niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z Akceptacją Regulaminu.

2. Właścicielem i Administratorem jest osoba fizyczna – Mateusz Gendera (PW)

3. Utworzenie konta w zakresie świadczonych Usług i funkcjonalności jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).

4. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Portal może mieć charakter komercyjny.§5 REJESTRACJA

1. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania w nim danych odpowiadających jego prawdziwym danym osobowym.

2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oświadcza, że użytkownik:

- zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie warunki.

- wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez PW, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym (obejmującą ich późniejszą zmianę/edycję), w celu prawidłowego świadczenie Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

- podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

- wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Adres e-mail oraz na Pocztę informacji społecznych (newsletter PW), wiadomości od PW oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych.

- dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu.

- umieścił na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób.

- zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności, a także zobowiązał się jej przestrzegać.

- dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej, upoważnionych do dostępu danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

- w trosce o jakość serwisu i poziom Serwisu, akceptuje i wyraża zgodę na swobodne ustalenie przez PW zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

- akceptuje i wyraża zgodę na usuwanie treści naruszających dobra Osób trzecich, wartości kulturowe i wyznaniowe (religijne) i wszystkich informacji zakazanych w polskim prawie.

- jest świadomy, że wszystkie komentarze, opinie, wiadomości i inne informacje zamieszczane przez niego są jego własnością i tylko Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez niego.

- jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży za złamanie któregoś z punktu Regulaminu.

- zezwala na świadczenie przez PW Usług w ramach jego Konta na Portalu.

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, a za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług uważa się wysłanie formularza rejestracyjnego.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.§6 PROFIL, KONTO I DANE OSOBOWE

1. PW po otrzymaniu formularza utworzy konto dla Użytkownika

2. Nazwa Użytkownika nie może być nazwą naruszającą prawo osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory będą rozstrzygane bez udziału PW.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto prywatne i określoną liczbę kont firmowych, w zależności od ilości prowadzonych firm przez daną Osobę.

4. Dane podane przez Użytkownika, muszą być danymi prawdziwymi. Użytkownik oświadcza również żądane dostępowe (login i hasło) nie będą przekazywane osobom trzecim. W razie ujawnienia takich danych ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5. PW może odmówić utworzenia konta, jeżeli dana nazwa jest używana w ramach Portalu, bądź sprzeczna z dobrymi obyczajami i prawem lub narusza inny punkt regulaminu.

6. Osoba, która dokonała rejestracji, jest odpowiedzialna za dane, które zostały przez nią wprowadzone. Użytkownik musi dbać aby dane były aktualne. Użytkownik ma pełne prawo do ich edycji.

7. Zmiany na koncie w przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych może dokonać właściciel, zarząd, prokurent, mocodawca oraz inne organy zarządzające, posiadające stosowne upoważnienie. Ewentualne spory będą rozstrzygane bez udziału PW.

8. PW może usunąć konto Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia, gdy będzie naruszał, którykolwiek z punktów Regulaminu, lub nastąpi problem ze stwierdzeniem właściciela konta.

9. Administrowanie Informacjami, ich ochrona oraz zgłaszanie danych przez użytkowników odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, ze zmianami).

10. Informacje nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości i innych organów państwowych uprawnionych do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.§7 PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do Serwisu oraz zawartych w nim materiałów, które nie zostały tam zamieszczone przez Użytkowników, w szczególności zaś prawa do zdjęć, rysunków, filmów, materiałów multimedialnych przysługują PW. Wszelkiego rodzaju kopiowanie tych materiałów, ingerowanie w kod strony internetowej www.pomorskiewesela.pl i stron powiązanych , rozpowszechnianie dotyczące materiałów objętych prawami PW jest zabronione.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za naruszenie własności intelektualnej osób trzecich wywołane bezprawnym umieszczeniem w Serwisie zdjęć, filmów, tekstów, multimediów itp.

Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Ponadto materiały te nie mogą być sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, godzących w dobra osobiste jakichkolwiek Osób. PW zastrzega prawo do usunięcia bądź zablokowania tego typu treści w przypadku naruszenia w.w. zasad.§8 ZASADY I PRAWA KORZYSTANIA Z PORTALU

1. PW zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. PW zastrzega prawo do:

- dokonywania modyfikacji serwisu i artykułów w nim zawartych.

- wysyłanie komunikatów, ofert i informacji handlowych do Użytkowników na Adres e-mail podany podczas rejestracji.

- zaprzestania świadczenia Usług spowodowanych konserwacją Serwisu, modyfikacją informacji, bądź awarii spowodowanej ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, błędem osoby fizycznej, ataku włamywacza internetowego bądź innej, nieprzewidzianej sytuacji.

- zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników, zawierających treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami PW.

3. Zabronione są działania Użytkowników mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego mienia. W przypadku takich działań PW może zablokować konto Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do:

- przestrzegania praw autorskich

- nie rozsyłania Spamu

- powstrzymania się przed automatyzacją, czyli działania, które może automatycznie np. dodawać komentarze, zakładać konta kolejne Konta Użytkowników.

5. PW zastrzegają sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi, oraz sposobu działania Serwisu, usunięcia wszelkich informacji z bazy danych, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych, dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec PW. Wszelkie treści zamieszczone na łamach Serwisu maja charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Handlowego.